För den som jobbar inom skolväsendet utgår arbetet ifrån läroplanen som ges ut av Skolverket. Läroplanen är grunden i det som våra barn lär sig på förskolan, i fritidshemmet och i grundskolan. Läroplanen är ett mycket intressant dokument att gräva djupare i. Dokumentet består utav fem olika delar och vad dessa är och vad de innebär kommer du få lära dig i denna artikelserie.

Del 1; Skolans värdegrund och uppdrag

Denna del är mycket omfattande men jag ska försöka hålla det kort. Skolan ska förmedla och få eleverna att ha respekt för mänskliga rättigheter och för de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle är uppbyggt på. Värdegrunden handlar mycket om att få eleverna att förstå alla människors lika värde, jämställdhet mellan män och kvinnor och solidaritet mellan människor. Eleverna ska lära sig generositet, tolerans och ansvarstagande vilket är tre väldigt viktiga egenskaper. En annan punkt som ingår i denna del är att alla föräldrar ska kunna skicka sina barn till skolan och vara säkra på att barnen inte blir påverkade av den ena eller andra åskådningen, lärandet ska vara generellt och inte ta ståndpunkt i en viss tro eller liknande. En annan sak som är på tapeten mycket idag är vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar att motverka könsmönster, men bara om dessa könsmönster begränsar elevernas lärande, deras val eller utveckling. Skolans uppdrag är att bidra till att barnen blir aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer. Detta måste ske i samarbete med barnens hem och föräldrar. Denna del i skollagen är den del som är den mest omfattande. Värdegrund är idag ett hett ämne och det är viktigt att våra barn blir bra medmänniskor. Det man dock verkligen måste komma ihåg är att arbetet måste fortskrida även hemma. Det är därför det är bra att vara någorlunda insatt i läroplanen som förälder, så man vet vad lärarna har för uppdrag.

Del 2; Övergripande mål och riktlinjer

Denna del består av 8 olika punkter som är väldigt genomgående. De målen som finns angivna anger de normer och värden och de kunskaper som eleverna bör lämna grundskolan med. Målen i sig är det som skapar inriktningen. Den första punkten heter normer och värden och handlar mycket om respekt, empati och förståelse. Punkt 2 handlar om de kunskaper som eleven ska få genom grundskolan. Kortfattat handlar det om vad eleven ska ha lärt sig i de olika ämnena som svenska, engelska, matematik, fysik, kemi och andra ämnen som ska ge kunskap inom exempelvis hälsa, miljö, demokrati och kultur. Punkt 3 handlar om elevens ansvar och inflytande och att eleven ska ta ansvar för sin skolgång och kan påverka sitt skolarbete. Punkt 4 handlar om att skola och hem ska samarbeta för att utveckla skolgången och punkt 5 och 6 handlar om hur eleven ska få den högkvalitativa utbildningen som förväntas. Punkt 7 handlar om hur bedömning och betygen ska sättas och hur utvecklingssamtal ska utformas. Den sista punkten är mycket lång och handlar enbart om rektorns ansvar. De tre sista delarna i läroplanen tar vi i del 2.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.