Nu har vi gått igenom de första två delarna av fem som ingår i läroplanen som senast uppdaterades år 2018. Låt oss se vad de tre sista delarna handlar om. Generellt kan man säga att det som berör grundskolan och dess lärande har vi gått igenom, men nu handlar det mer om förskoleklass och fritids där man även där arbetar efter läroplanen.

Del 3; Förskoleklassen

I förskoleklassen utgår man ifrån de uppdrag som finns avgivna i del 1 och 2. Denna del syftar till att komplettera del 1 och 2 när det kommer till enbart förskoleklass. Här ska man förbereda barnen på vad som förväntas av dem i den obligatoriska skolgången och även främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att kunna lära sig tillsammans med andra. De idéer eleverna har om hur man löser problem ska sättas i handling och de ska lära sig att kommunicera på olika sätt. Genom matematiska begrepp ska förskoleklasseleven kunna kommunicera och lösa problem och förstå vad som kan påverka människors hälsa och välbefinnande.

Del 4; Fritidshemmet

Här beskrivs fritidshemmets syfte och dess innehåll. Denna del ska komplettera del 1 och 2 i läroplanen genom att förtydliga innehållet i den undervisning som ges i fritidshemmet. I läroplanen kan man läsa att undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Eleverna ska utmanas genom att inspireras att göra nya upptäckter och lärandet i fritidshemmet är mer situationsstyrt än det är i förskoleklass och grundskola. I fritidshemmet är undervisningen upplevelsebaserad och grupporienterad och utgår ofta från elevernas intressen och initiativ. Om man sammanfattar del 4 i läroplanen så kan man utläsa att eleverna ska få de rätta förutsättningarna för att pröva och utveckla sina idéer, lösa problem, ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila, skapa och upprätthålla goda relationer, kommunicera med språkliga uttrycksformer, skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer, utforska natur, teknik och samhälle och röra sig i olika miljöer samt få en förståelse för vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Del 5; Kursplaner

I denna del listas alla ämnen som eleverna har och kursplanen för varje ämne finns bifogad. När man läser listan så ser man att eleverna faktiskt har väldigt många ämnen och att kursplanen är väldigt specificerad för att ge en likvärdig undervisning oavsett vilken skola man går på. De olika ämnena som kursplaner finns för är bild, biologi, engelska, fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, moderna språk, modersmål, musik, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, svenska, svenska som andraspråk, teckenspråk för hörande och slutligen teknik. Alla dessa ämnen har sin egen kursplan som går igenom syfte och innehåll för kurserna och vad eleverna ska få med sig från kursen. Jag sa i början av denna artikelserie att det är bra att som förälder ha lite koll på läroplanen eftersom lärandet ska ske i samband med hemmet. Jag hoppas att ni som läser detta och är föräldrar har fått en djupare förståelse för vad läroplanen betyder och hur mycket den faktiskt formar våra barn.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.